Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 21 januari 2019 1. Over ons

IEP Technologies, LLC (“IEP Technologies”, “wij/we”, “ons”, “onze”) is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en opslaan van uw gegevens. Meer informatie over ons vindt u op de pagina <Over ons>.

Een zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder in de EU de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de respectieve nationale bepalingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van IEP Technologies, die toegankelijk is op www.ieptechnologies.com, en op alle andere websites van ons bedrijf die toegankelijk zijn onder ons domein (www.ieptechnologies.com) of die een link bevatten naar dit privacybeleid (gezamenlijk de “website”). Als u websites van andere exploitanten die op onze website zijn vermeld opent, is het privacybeleid van de desbetreffende exploitant van toepassing. De respectieve exploitanten van deze websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Dit privacybeleid is opgenomen in onze gebruiksvoorwaarden, die ook van toepassing zijn wanneer u de website opent of gebruikt.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de verwerking van de persoonsgegevens door de bedrijven van onze groep. Hieronder vindt u een overzicht van al onze diensten in het kader waarvan wij op onze website persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Als afzonderlijke of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten, of als we u vragen om uw toestemming, wijzen wij u hier apart op voordat u de desbetreffende dienst gebruikt (bijvoorbeeld voor het abonneren op een nieuwsbrief).

Ondanks de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig. IEP Technologies kan niet instaan voor de beveiliging of integriteit van uw gegevens en is niet aansprakelijk voor inbreuken op de beveiliging of integriteit, onderschepping door derden tijdens verzending of schade die door het bezoeken van onze website wordt veroorzaakt aan uw computer of andere eigendommen. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze website, neem dan contact met ons op via info.iep.us@hoerbiger.com.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Controleer de datum van “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze pagina om te kijken wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht op het moment dat wij het herziene privacybeleid op deze website plaatsen.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij een bezoek aan en interactie met onze website kunnen we gegevens over u verzamelen, waaronder “persoonsgegevens” zoals hieronder gedefinieerd in artikel 3.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van uw verzamelen op verschillende manieren. Als u bijvoorbeeld contact met ons wilt opnemen, vragen we u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en uw adres en andere soortgelijke persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft zodat we met u kunnen communiceren. Het is uw beslissing of u deze gegevens wilt verstrekken. Gegevens die we van u nodig hebben om onze diensten te verstrekken worden als zodanig aangeduid.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Afsluiten van contracten op grond van artikel 6, lid 1, punt a en b, AVG
 • Verwerken van contracten op grond van artikel 6, lid 1, punt b, AVG
 • Klantenbeheer op grond van artikel 6, lid 1, punt b, c en f, AVG
 • Communicatie en uitwisseling van gegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt b, c en f, AVG
 • Direct marketing en reclame op grond van artikel 6, lid 1, punt a en f, AVG.
 • Implementatie van verklaringen van toestemming conform artikel 6, lid 1 , onder a, AVG.
 • Zorgen voor een goede werking van systemen voor de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c of f, AVG.
 • Selectie van sollicitanten, indienstneming en introductieprocedures en personeelsmanagement op basis van artikel 6, lid 1, onder a of b, AVG.

3. Welke gegevens van u verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum (indien vermeld).

Statistische gegevens die niet direct of indirect aan u kunnen worden gekoppeld – zoals de populariteit van afzonderlijke websites uit ons aanbod of het aantal gebruikers van een pagina – kunnen niet worden aangemerkt als persoonsgegevens. IEP Technologies verzamelt persoonsgegevens op directe en indirecte wijze, zoals hieronder uiteengezet. In beide gevallen worden persoonsgegevens alleen verzameld voor zover ze nodig zijn; de gegevens worden alleen verwerkt voor de in artikel 2 vermelde doeleinden. U beslist of u gegevens aan ons wilt doorgeven die niet technisch noodzakelijk zijn, maar wel kunnen zorgen voor een optimaal gebruik van onze diensten. Overeenkomstige gegevensvelden worden aangemerkt als "vrijwillig".

Als u ons persoonsgegevens van derden doorgeeft, verklaart u dat u deze derden hierover hebt geïnformeerd en toestemming hebt ontvangen om deze gegevens te verstrekken.

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van u op directe wijze:

 • De te gebruiken aanhef en uw naam, bijvoorbeeld voor het personaliseren van uw gebruikersaccount (gesloten inloggedeelte).
 • E-mailadres en, indien van toepassing, een door u gekozen wachtwoord, bijvoorbeeld in het kader van het gebruik van uw klantenaccount of contact met ons via ons contactformulier.
 • Gegevens van kandidaten verzonden in verband met onze online sollicitatieprocedure.
 • Gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft tijdens het gebruik van onze diensten, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, beroep en adres bij het gebruik van ons contactformulier.
 • Gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft vanwege het gebruik van onze diensten, andere gegevens die u vrijwillig verstrekt.

Daarnaast worden gegevens over u op indirecte wijze verzameld bij het gebruik van onze diensten:

 • Technische verbindingsgegevens, bijvoorbeeld de pagina's die u op onze website hebt geopend, uw IP-adres, afgekort tot de laatste drie cijfers, datum en tijd van het openen.
 • Gegevens die worden verzameld in het kader van website-tracking.

Minderjarigen:

Onze website is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 16 jaar en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

Niemand onder de 16 jaar mag informatie verstrekken aan of op de website. Als we vaststellen dat een minderjarige onder de 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verzonden zonder toestemming van de ouders van de minderjarige, zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen. Als u denkt dat wij gegevens bezitten van of over een kind onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via info.iep.us@hoerbiger.com

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven wij uw gegevens door?

1. Toegang door externe dienstverleners

  Toegang tot uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen is beperkt tot onze werknemers en door ons ingeschakelde dienstverleners die uw persoonsgegevens moeten inzien of gebruiken voor de ondersteuning van ons bedrijf of in verband met het beheer en de ondersteuning van de hierboven vermelde activiteiten.

  Als derden toegang tot uw gegevens verkrijgen, hebben wij hiervoor van u toestemming verkregen of bestaat hiervoor een rechtsgrond.

  Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners om diensten te verlenen en uw gegevens te verwerken (waaronder hosting, het verzenden van brieven of e-mails, het bijhouden en analyseren van databases, het beveiligen van onze webservers of website-tracking). Voor zover voor deze diensten bijzondere bepalingen gelden, hebben wij deze op de volgende manier voor de gewenste dienst uitgevoerd. De dienstverleners zijn op grond van contractuele verplichtingen gebonden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden, de gegevens uitsluitend op onze instructies te verwerken en zijn verplicht om te voldoen aan de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Alle aannemers zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben alleen toegang tot uw gegevens in de mate en voor de tijd die nodig is om de diensten te verlenen, of voor zover u hebt ingestemd met de verwerking en het gebruik van uw gegevens.

  2. Gegevensuitwisseling binnen de groep van bedrijven

   IEP Technologies is een wereldwijd bedrijf. Als zodanig kunnen wij de persoonsgegevens die wij verzamelen of die u verstrekt wereldwijd voor interne administratieve doeleinden openbaar maken of delen binnen de IEP Technologies groep van bedrijven waartoe wij behoren. De servers van sommige van de dienstverleners waarvan wij gebruikmaken bevinden zich in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor bedrijven in deze landen kan wetgeving inzake gegevensbescherming van kracht zijn die persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als het geval is in de EER. Indien uw gegevens worden verwerkt in een land dat geen erkend hoog niveau van gegevensbescherming biedt als het geval is in de EER, maken wij gebruik van contractuele regelingen of andere erkende juridische instrumenten om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen. Binnen het toepassingsbereik van de afzonderlijke diensten wordt u hier door ons nogmaals uitdrukkelijk op gewezen.

   Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen, gebeurt dit op grond van het besluit van de Europese Commissie inzake de toepasselijkheid van het EU-VS-privacyschild overeenkomstig artikel 45 AVG of de modelcontractbepalingen 2010 van de EU overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c, AVG in samenhang met het besluit van de Europese Commissie van 05.02.2010 (2010/87/EU) of uw toestemming op grond van artikel 49, lid 1, punt a, AVG.

   3. Doorgifte aan instanties voor rechtshandhaving en opsporing

    In uitzonderlijke gevallen kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan instanties voor rechtshandhaving en opsporing. Dit gebeurt op grond van de bijbehorende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het Europees strafrecht, de Europese belastingwetgeving, de Europese regelgeving inzake de bestrijding van witwaspraktijken of nationale politiële bepalingen of internationaal recht, zoals van toepassing.

    5. Opslagperioden

    Wij bewaren persoonsgegevens binnen het kader van de wettelijke voorschriften of uw toestemming. Wij hanteren de volgende criteria voor het bepalen van de concrete opslagperiode:

    Wij bewaren persoonsgegevens totdat de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld na beëindiging van een contractuele relatie of na afloop van de laatste activiteit, als er geen permanente verplichting bestaat, of in het geval van intrekking van uw toestemming voor de specifieke gegevensverwerking).

    Voor het overige zullen gegevens enkel worden opgeslagen als:

    • er wettelijke verplichtingen inzake bewaring bestaan (bijv. volgens het belastingrecht en/of nationale handelswetten);
    • de gegevens nodig blijven voor de vaststelling of uitoefening van rechtsvorderingen of verdediging tegen rechtsvorderingen, bijvoorbeeld als gevolg van technische en forensische eisen voor de verdediging tegen aanvallen op onze webservers en de rechtsvervolging van dergelijke feiten;
    • de schrapping zou indruisen tegen de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen;

    of

    • er een andere uitzondering op grond van artikel 17, lid 3, AVG van toepassing is.

    6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

    In de EER en afhankelijk van het land waar u woonachtig bent, hebt u mogelijk wettelijke rechten waarop wij u graag willen attenderen. Uiteraard staat onze functionaris voor gegevensbescherming ook tot uw beschikking om eventuele vragen over persoonsgegevens die wij hebben verzameld en verwerkt te beantwoorden. U kunt via de onderstaande contactgegevens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

    1. Recht op informatie en gegevensoverdraagbaarheid

     U hebt te allen tijde recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen.

     Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of op grond van artikel 6, lid 1, punt b AVG op een contract, kunt u overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG ook vragen om de over u opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Op uw verzoek zullen wij de gegevens ook direct doorzenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

     2. Recht op rectificatie, beperking en wissing

      Voorts kunt u ons overeenkomstig artikel 16 tot 18 AVG vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, beperken (blokkeren) of wissen indien wij de gegevens onjuist hebben verwerkt, als er een reden bestaat om verdere verwerking van de gegevens te beperken, of als de gegevensverwerking om een bepaalde reden onwettig is geworden of als opslag van de gegevens om andere wettelijke redenen niet meer is toegestaan. Wij willen u erop wijzen dat het recht op gegevenswissing kan worden beperkt door wettelijke bewaartermijnen.

      3. Het recht om bezwaar te maken

       Indien onze gegevensverwerking, op grond van artikel 6, lid 1, punt f, AVG, uitsluitend is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw gegevens, tenzij we kunnen bewijzen dat we gronden voor verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Daarnaast hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, wat dan geldt voor toekomstige verwerking, op grond van artikel 21, lid 2, AVG.

       4. Recht van intrekking

        Indien u ons hebt toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken door uw toestemming hiervoor te geven, hebt u het recht om deze toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken op grond van artikel 7, lid 3, AVG.

        5. Recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit

         Het staat u vrij om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG of andere nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

         6. Privacyrechten in Californië

          Op grond van de California Civil Code, section 1798.83 hebben ingezetenen van Californië die een zakelijke relatie met ons zijn aangegaan het recht om ons te vragen om een verklaring met een beschrijving van de soorten persoonsgegevens van klanten die wij in het voorgaande kalenderjaar met derden hebben gedeeld ten behoeve van direct marketing-doeleinden van deze derden. In deze verklaring wordt het volgende vermeld: de categorieën gegevens die met derden zijn gedeeld, de namen en adressen van deze derden en voorbeelden van de soorten diensten of producten die door deze derden worden verkocht. Als u een ingezetene bent van Californië en een exemplaar van deze verklaring wilt ontvangen, kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen gericht aan info.iep.us@hoerbiger.com.

          7. Keuzes met betrekking tot hoe we uw gegevens gebruiken en openbaar maken

          Wij streven ernaar om u keuzes te bieden ten aanzien van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

          Cookie-instellingen

          U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of zodat u gewaarschuwd wordt als er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. In artikel 9 vindt u meer informatie hierover.

          Do-not-track

          We reageren momenteel niet op do-not-track-signalen.

          Mededelingen van IEP Technologies

          Als u niet wilt dat uw contactgegevens door IEP Technologies worden gebruikt, kunt u uw voorkeuren aangeven op de formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw gegevens of ons vragen om uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden te verwerken door contact met ons op te nemen op info.iep.us@hoerbiger.com. U kunt er ook voor zorgen dat u geen e-mailberichten meer van ons ontvangt door in de e-mails die u van IEP Technologies ontvangt te klikken op “uitschrijven”. Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op informatie die IEP Technologies verstrekt in het kader van het aanmaken van accounts voor u, het bevestigen van bestellingen, het registreren van garanties, product- en service-ervaringen of andere transacties.

          8. Contactgegevens

          Indien u nog vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid en onze privacypraktijken of over de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming, kunt u via de onderstaande contactgegevens contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

          U kunt ook het eventueel intrekken van uw toestemming op deze manier doorgeven, met vermelding van de verklaring van toestemming die u wilt intrekken:

          Verantwoordelijke

          functionaris voor gegevensbescherming (voor IEP Duitsland en IEP Zwitserland)

          IEP Technologies, LLC

          417-1 South Street

          Marlborough, MA 01752

          Verenigde Staten van Amerika

          Tel.: +1-855-793-8407

          Fax: +1-508-485-3115

          Info.iep.us@hoerberger.com

          Vertegenwoordiger in de EU overeenkomstig artikel 27 AVG:

          IEP Technologies GmbH

          Kaiserswerther Straße 85C

          40878 Ratingen,

          Duitsland

          datenschutz.iep.de@hoerbiger.com

          It.Sec GmbH & Co.KG

          Einsteinstraße 55

          89077 Ulm

          Duitsland

          datenschutz@it-sec.de

          9. Aanvullende opmerkingen en bepalingen inzake afzonderlijke diensten

          a. Contactformulier

           Gegevens die u aan ons verstuurd via ons contactformulier worden verwerkt ten behoeve van communicatie en uitwisseling van gegevens, zodat wij kunnen reageren op uw specifieke vraag. Deze gegevens worden opgeslagen zolang de verwerking hiervan voor voormelde doeleinden nodig is, of tot het verstrijken van een eventuele daaropvolgende bewaartermijn.

           b. Online sollicitatieprocedure

           Wij bieden u de mogelijkheid om per e-mail online bij ons te solliciteren. De verzending van dergelijke e-mails en de toegevoegde bijlagen vindt plaats via internet en wordt daarom zonder gebruik van aanvullende instrumenten niet versleuteld. Uw elektronische sollicitatiegegevens worden ontvangen door de desbetreffende personeelsafdeling en worden alleen doorgestuurd naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de desbetreffende functie, of naar de personen die belast zijn met de verwerking. Alle betrokken partijen behandelen uw sollicitatiedocumenten met de benodigde zorgvuldigheid en met absolute vertrouwelijkheid.

           Na afronding van de selectieprocedure bewaren wij uw sollicitatiedocumenten maximaal 3 maanden en zullen vervolgens de documenten verwijderen of vernietigen, tenzij wij een arbeidsovereenkomst met u hebben gesloten. Indien we uw sollicitatiedocumenten willen opnemen in onze kandidatenbestand, dan nemen we contact met u op. Naar aanleiding van deze mededeling kunt u actief toestemming geven voor verdere opslag van uw documenten.

           Houd er rekening mee dat sollicitaties die u per e-mail naar ons verzendt ongecodeerd worden verzonden. We adviseren daarom om gebruik te maken van encryptiesoftware.

           c. Klantenaccount:

           Wij bieden onze Amerikaanse distributeurs/vertegenwoordigers de mogelijkheid om op onze website een persoonlijke klantenaccount aan te maken. Met deze account kunt u de diensten die u op onze website kiest personaliseren en koppelen en uw voorkeursinstellingen opslaan.

           d. Gegevensverwerking voor direct marketing-doeleinden

           Reclame per post

           Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij uw bij ons bekende naam en postadres ook gebruiken om u reclame voor onze eigen producten te sturen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f, in samenhang met overweging 47, AVG. Ons rechtmatige belang is het bevorderen van de verkoop of vraag van onze bestaande klanten. Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment in de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Hiertoe is een e-mailbericht gericht aan de voormelde contactpersoon voor gegevensverwerking voldoende. Wij zullen uw gegevens vervolgens uit onze mailinglijst schrappen. De gegevens waaruit uw bezwaar blijkt, zullen nog 6 jaar worden bewaard, in overeenstemming met artikel 17, lid 3, punt e, AVG, tenzij een andere bewaartermijn van toepassing is. Tijdens deze periode zullen uw persoonsgegevens echter niet worden gebruikt voor verdere verwerking.

           Telefoonmarketing

           Voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij de/het door u verstrekte naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer ook gebruiken om zakelijke klanten te informeren over ons aanbod, uitgaande van hun vermoedelijke belangstelling hiervoor. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f, in samenhang met overweging 47 AVG, § 7, lid 2, onder 2 UWG (Duitsland) of desbetreffende andere toepasselijke regelgeving. Ons rechtmatige belang is het bevorderen van de verkoop of vraag van onze bestaande zakelijke klanten. Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment in de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Hiertoe is een e-mailbericht gericht aan de voormelde contactpersoon voor gegevensverwerking voldoende. Wij zullen uw gegevens vervolgens uit onze mailinglijst schrappen. De gegevens waaruit uw bezwaar blijkt, zullen nog 6 jaar worden bewaard, in overeenstemming met artikel 17, lid 3, punt e, AVG. Tijdens deze periode zullen uw persoonsgegevens echter worden geblokkeerd voor verdere verwerking.

           10. Gebruik van onze website – Profilering, cookies en web tracking

            1. Google Analytics

            Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De informatie die door de cookies over uw gebruik van deze website wordt aangemaakt, wordt doorgaans overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als op deze website echter IP-anonimisering is ingeschakeld, verkort Google op voorhand uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de EER. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant van de website andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Een manier om bezwaar te maken tegen webanalyse door Google Analytics is om een opt-out cookie in te stellen die Google instrueert om uw gegevens niet op te slaan of te gebruiken voor webanalyse-doeleinden. Houd er rekening mee dat met deze oplossing webanalyse alleen niet meer plaatsvindt zolang de opt-out cookie door de browser is opgeslagen. Als u de opt-out cookie nu wilt installeren, klikt u op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

             U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te selecteren; bedenk echter wel dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op u en uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is in de volgende link: De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

             Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

             Privacy-schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

             a. Google Analytics Audience

             Google Analytics Audience is een functie in Google Analytics waarmee wij het succes van onze marketingactiviteiten onder verschillende gebruikers kunnen analyseren.

             b. Sociale media-knoppen

              Onze website maakt gebruik van sociale media-knoppen voor LinkedIn en YouTube. Deze sociale media-knoppen worden niet via een zogeheten iFrame geïntegreerd zoals plug-ins, maar geplaatst als links. Door te klikken op een sociale media-knop wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder. Het is mogelijk dat bedrijven via de sociale media-knoppen persoonsgegevens ontvangen over u en uw bezoek aan onze website.

              c. DoubleClick by Google

              DoubleClick by Google gebruikt cookies om u voor u relevante advertenties te laten zien. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer toegekend om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Door het gebruik van de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn gelieerde websites advertenties laten zien op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor evaluatie verzonden en opgeslagen. Google verzendt de gegevens alleen aan derden vanwege wettelijke voorschriften of in het kader van orderverwerking. Google combineert uw gegevens niet met andere door Google verzamelde gegevens.

              Als u het niet eens bent met deze vorm van verwerking, kunt u opslag van cookies voorkomen door uw browservoorkeuren overeenkomstig in te stellen. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door te klikken op de volgende link waardoor een downloadbare browser-plug in wordt geïnstalleerd <https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de>. U kunt de DoubleClick-cookies ook uitschakelen op deze pagina <http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

              Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

              Privacy-schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

              d. YouTube-video, toegevoegd via iFrame in de uitgebreide privacy-modus

               Wij maken gebruik van YouTube, een dienst van Google, om u video-inhoud te laten zien. Ter bescherming van uw privacy hebben wij de uitgebreide privacy-modus geactiveerd.

               YouTube maakt ook gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over gebruikers van zijn website. YouTube gebruikt deze gegevens voor het vastleggen van video-statistieken, voorkomen van fraude en het verbeteren van de bruikbaarheid. Het openen van een video heeft meestal tot gevolg dat verbinding gemaakt wordt met het Google DoubleClick-netwerk. Als u video start, kan dit leiden tot verdere verwerking van gegevens, vooral als u reeds bent ingelogd bij YouTube. Wij hebben hierop geen invloed.

               Door te drukken op de startknop van de video geeft u toestemming tot het verzenden van gegevens naar YouTube LLC.

               Raadpleeg voor meer informatie over privacy op YouTube het privacybeleid van YouTube.

               Raadpleeg voor meer informatie over privacy op YouTube het privacybeleid van YouTube <http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube>.

               Ontvanger van de gegevens: YouTube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

               Privacy-schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


               Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
               Vraag nu de mening van een expert!